نمونه محصولات نصب شده

صفحه کیلومترهای نصب شده بر روی محصولات ایران خودرو، لوگان ال 90 , پراید انژکتورکیلومتر جدید، قدیم و کاربراتور